unsigned long

long gibi 32-bit veri saklar fakat long veri türünden farklı olarak sadece pozitif sayıları saklar. Bu da 0 ile 4,294,967,295 (232-1) aralığındaki tamsayıları saklayabileceği anlamına gelir.

unsigned long var = val;
var: değişken adı
val: değişkene atanacak değer

Was this page helpful?